Česká lékařská akupunkturistická společnost
Česká lékařská akupunkturistická společnost

Vzdělávání v akupunktuře v ČR

Vzdělávání lékařů v akupunktuře v ČR:

Vzdělávání v akupunktuře je pro lékaře dvoustupňové a probíhá na akreditovaných pracovištích..

Základní školení:
Předpoklady: atestace v klinickém oboru /práce s pacientem / pacientem nebo doložené tři roky praxe v klinickém oboru. Základní školení v akupunktuře obsahuje 200 hodin teoretické a praktické přípravy, je rozčleněno do dvou běhů oddělených pauzou a je zakončeno zkouškou. Absolventi základního školení mohou používat akupunkturu v indikacích své specializace.

Tabulka 2: A běh přednášek základního školení

téma
Legislativa. Teorie a mechanizmy působení akupunktury (AP) z hlediska současné medicíny.
Morfologické a fyziologické základy AP.
Komplexní pohled na člověka ve zdraví a nemoci, systémový přístup v medicíně.
Historie a současné postavení AP v tradiční čínské medicíně (TČM) a ve světě. Filozofické základy AP. Základní klasické teorie a pravidla.
Přehled diagnostiky v TČM, diagnostika pulzová a z jazyka.
Obecné a speciální indikace a kontraindikace AP.
Charakteristika aktivních bodů (AB) – morfologická, fyziologická, klinická. Způsoby vyhledávání AB.
Systematika 12 hlavních orgánových a 2 středních drah, jejich základní AB. Body mimo dráhy a nové body.
Přehled mikrosystémů. Základy aurikuloterapie.
Komplikace AP, jejich prevence a terapie.
Technika jehlové AP.
Různé formy AP dle způsobu stimulace AB (akupresura, jehlová AP, sono-, elektro-, magneto-, foto-, laser- punktura).
Základy moderní AP diagnostiky (měření elektrických parametrů, tepelné snášenlivosti).
Zásady výběru forem AP, technik a AB.
Výběr AB v konkrétních indikacích různých oborů.
Preventivní AP postupy. První pomoc akupunkturou.
Praktická cvičení.

Tabulka 3: B běh přednášek základního školení

téma
Neurofyziologie bolesti, možnosti, způsoby a mechanizmy analgetického působení AP.
Klinické použití klasických teorií.
Doplňky k hlavním orgánovým drahám a jejich AB.
Sekundární dráhy, jejich průběhy, indikace a symptomatologie, tradiční čínská masáž.
Mimořádné dráhy, jejich průběh, symptomatologie, indikace.
EAV – úvod do metodiky.
Systém základní regulace (Pischinger) a možnosti AP.
Aurikuloterapie (vyšší stupeň – aurikulomedicína).
Další mikrosystémy a modifikace AP.
Akupunkturní analgézie – teorie, indikace, provádění.
Terapie akupunkturou v různých oborech a indikacích.
Praktická cvičení.
Novinky v moderní AP.

Nostrifikace:

Pro provádění akupunktury v ČR je nutno diplomy vydané jinými než pověřenými akreditovanými českými institucemi nostrifikovat s dodržením obsahu a lhůt výuky i praxe a náplně u zkoušek.

Kvalifikační stupně pro provádění lékařské akupunktury v ČR , stanovené podle vzdělávacího řádu ČLAS JEP :
V současné době má kvalifikace lékaře v akupunktuře tři stupně rozlišené dokladem vydávaným Českou lékařskou akupunkturistickou společností (ČLAS) ČLS JEP.Lékař se vzděláním základního typu v akupunktuře provádí akupunkturu v indikacích svého oboru a může získat OPRÁVNĚNÍ-KREDIT I. stupně k provádění akupunktury.

Kvalifikační předpoklady:

 • lékařský diplom
 • lékařská praxe po promoci nejméně 3 roky v klinickém oboru /práce s pacientem /
 • základní školení v akupunktuře ukončené zkouškou, organizované na pracovištích pověřených MZ vzděláváním v akupunktuře (200 hodin)

Lékař se vzděláním vyššího typu v akupunktuře provádí akupunkturu v indikacích pro všechny obory a může získat OPRÁVNĚNÍ-KREDIT II. stupně k provádění akupunktury, což výhledově umožní zřízení specializovaného akupunkturního pracoviště.
Kvalifikační předpoklady:

 • OPRÁVNĚNÍ-KREDIT I. stupně
 • 7 let praxe v akupunktuře po ukončení základního školení s nejméně 500 ošetřenými ročně, nikoli monotematickými
 • další doplňkové kurzy, navazující na základní vzdělání v souhrnné délce nejméně 200 hodin
 • odborná zkouška nebo dosažení 1800 bodů dle níže uvedených kritérií

Školitel v akupunktuře – kvalifikační předpoklady:

 • OPRÁVNĚNÍ-KREDIT II. stupně
 • odborná zkouška nebo dosažení nejméně 2200 bodů
 • vědecká, přednášková a publikační činnost
 • pedagogické schopnosti
 • morální vlastnosti

Tabulka 4: Bodové hodnocení dosažené odbornosti v akupunktuře

školení absolvovaná v ČR na MZ pověřených či akreditovaných pracovištích:
základní kurz 1 hodina 1 bod
kurzy vyšších stupňů 1 hodina 1 bod
školící místa 1 hodina 1 bod
kurzy v zahraničí 1 týden či 40 hodin 30 bodů
aktivní účast na kongresech, sympóziích, konferencích (přednášky, postery) v ČSSR, ČSFR, ČR 10 – 50 bodů
aktivní účast na kongresech, sympóziích, konferencích (přednášky, postery) v zahraničí 20 – 60 bodů
přednášky pro lékaře téma á 2 hodiny 20 bodů
každé opakování 5 bodů
přednášky pro SZP, osvětová činnost téma á 2 hodiny 2 body
pedagogická činnost VŠ, postgraduální téma á 2 hodiny 20 bodů
každé opakování 5 bodů
odborná publikace:
seminární práce 20 bodů
časopis domácí 10 – 50 bodů
časopis zahraniční 20 – 60 bodů
kniha 100 – 1000 bodů
výzkumná činnost (oponovaný úkol, grant) 50 – 500 bodů

Hodnocení dalších činností nebo účasti na dalších doložených akcích souvisejících s akupunkturou bude individuální a bude provedeno na základě písemné žádosti adresované výboru ČLAS.

Co je třeba předložit pro získání OPRÁVNĚNÍ-KREDITU I. stupně:

 • Písemná žádost o vydání kreditu s uvedením jména, adresy, rodného čísla a národnosti
 • Úředně ověřený opis diplomu o specializaci (atestaci) v klinickém oboru nebo doklad o nejméně tříleté
 • praxi v klinickém oboru / práce s pacientem /.
 • Úředně ověřený opis dokladu o absolvování základního školení v akupunktuře , zakončeného na akreditovaném pracovišti zkouškou.

Co je třeba předložit pro získání OPRÁVNĚNÍ-KREDITU II. stupně:

 • Písemná žádost o vystavení Kreditu II.stupně v akupunktuře
 • Kopie kreditu I. stupně
 • Seznam všech doložených aktivit s vlastním orientačním bodovým ohodnocením jednotlivých položek a součtem bodů / nejméně 1800 bodů/.
 • Úředně ověřené opisy dokladů o školeních
 • Potvrzený doklad o praxi
 • Přehled citací přednášek (jméno autora, název přednášky, název odborné akce, datum, místo konání akce)
 • Přehled citací publikací (jméno autora, název časopisu nebo knihy, ročník, číslo, stránka od-do)
 • Přehled pedagogické činnosti s udáním témat, času a místa
 • Event. přehled dalších aktivit

Vyřizováním žádostí pro získání OPRÁVNĚNÍ-KREDITU I.a II.stupně jsou pověření členové výboru ČLAS. Kredity II. stupně a titul „ Školitel v akupunktuře „ potvrzuje předseda, místopředseda a vědecký sekretář ČLAS ČLS JEP a jejich udělení schvaluje výbor ČLAS ČLS JEP.